Onderwijs-zorgsamenwerking

Elk kind heeft het recht om te leren en zich te ontwikkelen. Voor sommige kinderen vraagt dat extra aandacht of ondersteuning. Samenwerking tussen onderwijs, jeugdhulp en zorg is essentieel om deze ondersteuning te kunnen bieden. Maar dit is geen gemakkelijke opgave.

 

Van losse werelden naar samenwerking

Onderwijs en zorg zijn nog vaak twee losse werelden met een eigen taal en eigen taken en rollen. Bovendien is er sprake van meerdere financieringsstromen en verschillend wettelijke kaders. Dit maakt het komen tot een samenwerking en integraal aanbod complex. Maar de aandacht voor inclusief onderwijs, en daarmee voor vormen van onderwijs-zorgsamenwerkingen, groeit.

Zo is er op de landelijke route naar inclusief onderwijs aandacht voor het realiseren van laagdrempelige hulp om en nabij de school. Ondanks dat wetgeving nog niet optimaal is toegespitst op dergelijke initiatieven, is er ruimte om de samenwerking vorm te geven. In de praktijk wordt door het hele land geëxperimenteerd met verschillende vormen van onderwijs-zorgsamenwerking. Een samenwerking op dit niveau vraagt iets van alle betrokken partijen, van scholen tot jeugdhulppartners en van samenwerkingsverbanden tot gemeenten. Sardes ondersteunt bij het vormgeven en monitoren van deze processen om te zorgen dat ieder kind in Nederland mee kan doen.

Aan de slag: het gesprekskwadrant

 

 

 

Afhankelijk van de context vindt onderwijs-zorgsamenwerking plaats op verschillende niveaus en op verschillende manieren. Denk aan samenwerking binnen één pedagogisch didactisch centrum, een gemeente die de jeugdwetmiddelen niet aan individuele beschikkingen besteedt maar aan FTE’s of aan onderwijszorgarrangementen.

Willen jullie ook aan de slag met het verstevigen van de samenwerking tussen onderwijs en zorg? Sardes ontwikkelde een gesprekskwadrant om scholen, schoolbesturen en samenwerkingsbestanden hierbij te ondersteunen. De tool biedt handvatten om gezamenlijk in gesprek te gaan over het vormgeven van de samenwerking tussen het onderwijs en de zorg.

Monitoring en evaluatie

Een goede samenwerking evalueer je periodiek: hoe ontwikkelt de samenwerking zich, welke resultaten levert dit op en welke verbeteringen zijn daarin nog mogelijk? Als je wilt evalueren, is het verstandig dit te doen op basis van de uitkomsten van een monitor.

Sardes ondersteunt scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden bij het monitoren van pilots en samenwerkingen. Voor het monitoren van onderwijs-zorgsamenwerking ontwikkelde Sardes een lijst met indicatoren, toegespitst op het evalueren van de samenwerking tussen onderwijs, jeugdhulp en zorg. Meer weten? Neem contact op met één van onze adviseurs.

Meer over monitoring en evaluatie

Opdrachtgevers vertellen

Publicaties over dit thema: