Monitoring en evaluatie

Zijn de afgesproken beleidsmaatregelen volgens plan ingevoerd door scholen? Hebben ze de gewenste impact op onderwijsprofessionals en leerlingen? En wat zijn de sterke en zwakke schakels in de beleidsketen? Op deze en vele andere vraagstukken geeft Sardes antwoord door middel van monitoring en evaluatie. Onafhankelijk én kritisch.

 

 

Gerenommeerd onderzoeksbureau

Sardes is al 30 jaar actief voor ministeries, gemeenten, schoolbesturen en besturen van kinderopvangorganisaties op het gebied van monitoring en evaluatie van onderdelen van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (voor- en vroegschoolse educatie, schakelklassen, zomerscholen, onderwijstijdverlenging, ouderbetrokkenheid, doorgaande lijn) en aanpalende beleidsthema’s in kinderopvang, onderwijs en jeugdhulpverlening (passend onderwijs, inclusiever onderwijs, brede school, ikc, kunst en cultuur, school en omgeving).

Ontwerpen en uitvoeren van een monitor

Samen met de opdrachtgever en/of werkgroep maken we een eenmalige of meerjarige monitor met relevante onderwerpen en vragen voor diverse informantengroepen. Bij meerjarige metingen bieden we inzicht in de samenhang in en verklaringen voor de ontwikkelingen in de relevante onderwerpen. Denk aan randvoorwaarden in tijd, ruimte, deskundigheid en geld, organisatie, aanbod, bereik, uitvoering, kwaliteit, slaag- en faalfactoren en opbrengsten.

Onderzoek naar effecten van beleid in praktijk

Met de resultaten van dit onderzoek krijgt de opdrachtgever kennis van de effecten van het beleid. Denk aan antwoorden op vraagstukken als: worden de doelstellingen gehaald, bij welke doelgroep wel en niet, hoe groot zijn de effecten, hoe kunnen de effecten worden geïnterpreteerd en wat zijn de werkzame elementen? Sardes brengt op inzichtelijke wijze meetbare én merkbare (on)bedoelde effecten in kaart.

Evalueren van beleidsmaatregelen

Het voorbereiden, ontwerpen, invoeren en evalueren van beleid vormt een cyclus waarin diverse ketenpartners een actieve rol hebben. Wordt het beleid zoals bedoeld uitgevoerd in de praktijk? Wat merken de professionals ervan? In hoeverre profiteren de kinderen en/of leerlingen van het beleid?

Opdrachtgevers vertellen

Gemeente Landgraaf gebruikt evaluatieonderzoek Sardes voor het herijken van haar vve-beleid

Lees meer

Stichting SchOOL zet in op leerling-interactievaardigheden om de educatieve kwaliteit te versterken

Lees meer

GOAB-ondersteuningstraject: al 12 jaar dé sparringpartner voor gemeenten en OCW

Lees meer

Een gezamenlijk vertrekpunt én een helder coördinatieplan voor Het Gebouw

Lees meer

Onderzoek en advies over laagdrempelige huiswerkbegeleiding in Den Haag

Lees meer

Gezamenlijke vve-monitor biedt 11 gemeenten verdiepend inzicht in vve-beleid

Lees meer

Sardes evalueert ZomerTalent010 voor gemeente Rotterdam

Lees meer

Onderwijsvisie 2020-2030: gelijke kansen voor alle kinderen in Dordrecht

Lees meer

In de praktijk

Evaluatie vier werkplaatsen OAB (2019-2023)

Samen met Oberon, Kohnstamm Instituut en KBA Nijmegen verricht Sardes onderzoek naar de vier grootstedelijke werkplaatsen van het onderwijsachterstandenbeleid (Amsterdam, Groningen, Utrecht en Arnhem/Nijmegen). Het onderzoek richt zich op de samenwerking tussen professionals uit wetenschap, opleiding en praktijk en de invoering van effectieve onderwijsinterventies om doelgroepleerlingen meer ontwikkelkansen in het basisonderwijs te bieden. Dit onderzoek wordt in opdracht van het ministerie van OCW uitgevoerd. De coördinatie van het onderzoek is in handen van het NRO.

 

Monitor gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

In opdracht van de gemeente Harderwijk voert Sardes sinds 2021 jaarlijks een OAB-monitor uit. In deze monitor vragen we alles uit wat voor de gemeente én het veld interessant is. Zo maken we het bereik van en de toeleiding naar VVE zichtbaar, brengen we het aanbod van zowel VVE als OAB in beeld, evalueren we de doorgaande lijn tussen voor- en vroegschool én PO-VO en evalueren we de resultaatafspraken. Door middel van een infographic-rapport koppelen we de resultaten terug aan het veld en bespreken we samen met de gemeente en het veld de adviezen die uit de monitor voortkomen.

Publicaties over dit thema: