Stichting Peuterwerk zet koers naar de toekomst

Als onderdeel van de Tintengroep biedt Stichting Peuterwerk opvang en voorschoolse educatie voor peuters van 2-4 jaar. Met circa 60 locaties, verdeeld over 3 gemeenten in Drenthe en Groningen, is de maatschappelijk gedreven organisatie de grootste aanbieder van voorschoolse educatie in de regio. Waar de afgelopen jaren in de opvangbranche veel veranderd is. Zo zag de stichting diverse commerciële spelers de markt betreden, terwijl het aantal doelgroeppeuters in de regio daalde én de gemeentelijke subsidieregeling veranderde. Om de juiste strategische keuzes te maken over de toekomst van Stichting Peuterwerk, liet de Tintengroep een toekomstverkenning uitvoeren door Sardes.

Wat zijn de kansrijke mogelijkheden voor de toekomst van Stichting Peuterwerk?

Die vraag stond in de toekomstverkenning centraal. Om deze te beantwoorden heeft Sardes een in- en externe analyse uitgevoerd. Naast het raadplegen van interne documenten, data en openbare data en bronnen, sprak Sardes met medewerkers en stakeholders en bezocht zij twee van de opvanglocaties. Deze bronnen vulde Sardes aan met haar eigen kennis van vve, kinderopvang en de landelijke ontwikkelingen daaromheen. Bij de analyses is er telkens vanuit maatschappelijk én bedrijfseconomisch perspectief gekeken, omdat de wereld van de peuteropvang zich op dit grensvlak bevindt.

Toekomstscenario’s

De inzichten uit de analyses zijn vertaald naar strategische opties, op basis waarvan de Tintengroep zich kan bezinnen op de koers van Stichting Peuterwerk. “Wat ik heel mooi vind aan de toekomstverkenning, is dat het heel duidelijk beschrijft wat er allemaal kan gebeuren en hoe je daarop kunt anticiperen”, vertelt Angelique Smid, directeur van Stichting Peuterwerk.

De toekomstscenario’s in het kort:

  1. Een partnerscenario – waarin er nauw wordt samengewerkt wordt met onderwijs en/of opvangpartijen.
  2. Een groeiscenario – waarin Stichting Peuterwerk haar werkgebied uitbreidt.
  3. Een verbredingsscenario – waarin ook andere type kinderopvang worden aangeboden.
  4. Een maatschappelijk scenario – waarin Stichting Peuterwerk (samen met de Tintengroep) zich opstelt als een stevige, brede maatschappelijke partner in de regio.
  5. Een krimpscenario – waarbij Stichting Peuterwerk enkele of alle opvangactiviteiten stopt.

Eigen invulling

Deze scenario’s zijn stuk voor stuk denkbare strategieën voor Stichting Peuterwerk. De omstandigheden maken hoe kansrijk of noodzakelijk ze zijn. De stichting kiest zelf welke aanpak het beste op haar visie en de actuele situatie aansluit. “We werden niet gestuurd in onze keuze voor een toekomstscenario. Sardes zei: ‘Dit is wat we zien, daar mag je zelf invulling aan geven.’ Die aanpak vind ik heel prettig”, vertelt Angelique. “Dat gaf ons de mogelijkheid om binnen Peuterwerk het goede gesprek hierover te voeren.”

“We werden niet gestuurd in onze keuze voor een toekomstscenario. Die aanpak vind ik heel prettig”

Kansrijke combinatie

De vijf scenario’s sluiten elkaar niet uit. In sommige omstandigheden kan het zelfs zinvol zijn om te kiezen voor een combinatie. “Wat in het rapport duidelijk naar voren komt, is dat we moeten laten zien wat onze toegevoegde waarde is”, vertelt Angelique. “Denk hierbij aan thema’s als kansengelijkheid, inclusie- en armoedevraagstukken. Dat zit in ons DNA, zowel bij de Tintengroep als Stichting Peuterwerk. Dit maatschappelijke scenario kunnen we goed combineren met het partnerscenario. Wij hebben nauwe banden met zorgaanbieders in de regio en werken daarnaast veel samen met scholen die een IKC willen vormen.”

Bevestiging

Voor Angelique, die vorig jaar als directeur van Stichting Peuterwerk startte, is de toekomstverkenning van grote meerwaarde gebleken. “Dit rapport is een bevestiging dat we samen op de juiste weg zijn”, legt ze uit. “Het zorgt ervoor dat we aannames kunnen onderbouwen en dat het gesprek over onze toekomst op gang is gekomen.” Om de toekomstvisie verder vorm te geven, schreef Angelique een conceptnota met de koers voor de komende jaren. Samen met de publiekssamenvatting, die Sardes maakte van haar toekomstverkenning, wordt deze toekomstvisie binnenkort gepresenteerd aan de Raad van Toezicht en gedeeld met de medewerkers en de betrokken stakeholders. “De nota is de koers die we willen gaan varen. Daar heeft de toekomstverkenning zeker aan bijgedragen”, besluit Angelique.

“Dit rapport is een bevestiging dat we samen op de juiste weg zijn”, legt ze uit. “Het zorgt ervoor dat we aannames kunnen onderbouwen en dat het gesprek over onze toekomst op gang is gekomen.”

 

Ben jij, net als de Tintengroep, benieuwd wat kansrijke mogelijkheden voor de toekomst van jouw organisatie zijn?

Lees meer cases

Gemeente Landgraaf gebruikt evaluatieonderzoek Sardes voor het herijken van haar vve-beleid

Lees meer

Complimenten Onderwijsinspectie aan Yuverta Roermond voor aanpak taalgericht vakonderwijs

Lees meer

Stichting SchOOL zet in op leerling-interactievaardigheden om de educatieve kwaliteit te versterken

Lees meer

GOAB-ondersteuningstraject: al 12 jaar dé sparringpartner voor gemeenten en OCW

Lees meer

Een gezamenlijk vertrekpunt én een helder coördinatieplan voor Het Gebouw

Lees meer

Sardes monitort Samen van Start: van samenwerking tot kindontwikkeling

Lees meer
Samen-van-Start-praatplaat-SCIO

Onderzoek en advies over laagdrempelige huiswerkbegeleiding in Den Haag

Lees meer

Een passend naschools opvangaanbod voor alle kinderen in Groningen

Lees meer

KS Fectio: ‘Een strategisch koersplan maak je samen’

Lees meer

Sardes onderzoekt inzet en impact pedagogische coaching voor Humankind

Lees meer