Klik hier voor de online versie
Juni 2017
Big data voor bestuurders
logo van Sardes
decoratie pijl voor titel Inleiding
Voorheen hielden bestuurders hun focus vooral op de onderwijsresultaten en op de financiële kaders. Dat verandert. De veranderingen in de samenleving (o.a. krimp, immigratie) en veranderende wet- en regelgeving (o.a. passend onderwijs), vragen een bredere benadering van uw strategieontwikkeling. Bij Sardes hebben we strategische dienstverlening ontwikkeld, waar we onze kennis van het onderwijsveld combineren met een datagedreven en integrale reflectie op uw toekomstige uitdagingen. In deze thema-mail leest u hier meer over.
 
Inleiding
decoratie pijl voor titel Inzicht door big data-analyse
Big data. Steeds meer bedrijven en instellingen houden een veelheid aan gegevens bij en gebruiken deze om hun dienstverlening beter af te stemmen op individuen. U kent het wel van websites als Bol.com: “Mensen die dit artikel bestelden, bestelden ook vaak….”.  Data die worden verzameld door de overheid worden –indien openbaar-  steeds vollediger en sneller online beschikbaar gemaakt.  Deze toenemende en continue stroom gegevens is te omschrijven als big data. De enorme toevloed aan beschikbare openbare databronnen maakt inzet van big data technieken relevant.

Wat big data analyse karakteriseert is dat er meestal geen gebruik wordt gemaakt van hypotheses, maar dat er wordt gekeken naar verbanden die in de data bestaan. Er wordt gewerkt met richtinggevende vragen. Waar mogelijk wordt het gebruik van sociale media geanalyseerd. Onverwachte verbanden kunnen uit deze analyses naar voren komen en daarmee mede richting geven aan de strategie van een organisatie. In het bedrijfsleven wordt daarom dan ook steeds vaker gebruik gemaakt van big data. Sardes ziet deze toegevoegde waarde ook voor het onderwijs, vooral als onderdeel bij het bepalen van de strategie van besturen. 

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn voorbeelden van leveranciers van openbare data die voor het onderwijs van belang zijn. Het gaat dan niet alleen om leerling- en schoolgegevens, maar bijvoorbeeld ook om het stemgedrag in de wijken of het banenaanbod in de regio. Deze openbare databestanden bevatten ‘gestructureerde’ informatie: informatie die relatief weinig bewerking vergt als voorbereiding voor verdere analyse. Maar ook fora, nieuwssites en sociale media bevatten informatie die relevant kan zijn voor een schoolbestuur, we noemen dit ‘ongestructureerde’ data. Tot slot beschikt een onderwijsorganisatie zelf over rijke data onder andere over leeropbrengsten, leerlingenpopulatie en het werknemersbestand.
Alle data, gestructureerd en ongestructureerd, kunnen met moderne data-technieken worden geanalyseerd. Een innovatieve benadering die veel, vaak verrassende, inzichten oplevert in de eigen organisatie. Met bijvoorbeeld een SWOT-analyse kan dan verder onderzocht worden hoe deze inzichten van invloed zijn op de toekomst en dus, naast andere waardevolle input, meegenomen moeten worden bij de te formuleren strategie.  
decoratie pijl voor titel Big data in het onderwijs
Uiteenlopend van het belang van motoriek om te leren schrijven, tot aan het reproduceren van sociale ongelijkheid in studieloopbanen; er werd en wordt veel onderzoek gedaan naar alles wat te maken heeft met onderwijs. De manier waarop onderzoek wordt verricht, wordt beinvloed door nieuwe technieken en mogelijkheden. De invloed van toenemende beschikbaarheid van data en toenemend gebruik van data (denk aan opbrengstgericht werken) door onderwijs-professionals zien we terug in het onderwijsonderzoek. Bij Sardes houden we zoveel mogelijk zicht op belangrijke uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek. Op dit moment zien we in het onderzoek een aantal veranderingen die worden ingegeven door de toegenomen hoeveelheid (openbare) data en door het betrekken van (het gebruik van) sociale media.

Zo kwamen op het congres van de American Educational Research Association 2017 onlangs de volgende thema’s voorbij: 
  • Gebruik van data door professionals in het onderwijs: steeds meer leerkrachten gebruiken gegevens (data) om hun handelen te sturen. Het kan simpelweg gaan om tentamencijfers of om de vele gegevens die een elektronische leeromgeving genereert. Hoe gebruiken leerkrachten dergelijke gegevens? Wat hebben ze nodig om de gegevens om te zetten in bruikbare en sturende informatie bij het lesgeven?
  • Noodzaak tot combinatie van gebruik van big and small data: je kunt pas goed zoeken naar discussies en meningen in sociale media als je de woorden kent waarmee elke subgroep communiceert. Daarom moet je eerst met mensen die tot die subgroep behoren gaan spreken, voordat je weet welke zoektermen te gebruiken.
  • Het gebruik pinterest of twitter door leerkrachten in het kader van professionalisering
  • Het gebruik van data en informatie door ouders die een school voor hun kinderen zoeken
Wetenschappers zijn volop aan het ontdekken hoe zij de mogelijkheden die big data bieden kunnen gebruiken en welke analysetechnieken zij daarvoor kunnen inzetten. Het onderwijsveld is bezig met het benutten van de groeiende hoeveelheid informatie die beschikbaar is. Voor steeds meer mensen wordt het gewoon om met data te werken. Sardes is eveneens volop in ontwikkeling op het terein van data gedreven werken en het analyseren van veel en diverse soorten data. Daarbij verliezen we nooit de mensen, de context en de strategische vragen uit het oog. 

decoratie pijl voor titel Inspirerende voorbeelden
Het debat over een landelijk curriculum in de VS in kaart gebracht
In de VS ging het maatschappelijk debat over een landelijk curriculum en zo ook op Social Media. Maar wat werd er nu echt gezegd en welke frames werden er gebruikt? Een goede analyse van de posts op Social Media geeft meer inzicht in de publieke opinie. De resultaten van het onderzoek worden op een inzichtelijke manier gedeeld via een website. Daar is onder andere een zogenoemde "Tweet-machine" te zien, waarmee de discussie ontleed werd:  http://www.hashtagcommoncore.com/#5-2

Het maakt uit waar je naar school gaat
Nog een sprekend voorbeeld uit de VS is onderstaand plaatje. Men heeft gegevens over 10 cohorten kinderen op de basisscholen in ruim 11.000 districten geanalyseerd. Op het plaatje staan de districten (de bolletjes) van twee staten. De gemiddelde scores op rekenenen en taal zijn afgezet tegen de achtergrond van de kinderen. Duidelijk is te zien dat er – zoals bekend- een sterk verband is tussen achtergrond en onderwijsuitkomsten. Maar ook glashelder is dat kinderen met vergelijkbare achtergrond op schooldistricten in de staat Massachusetts gemiddeld beter presteren dan in Californië. Het systeem (beleid) en het district (de omgeving, de scholen) doen er toe! Bron: The Landscape of US Educational Inequality. Sean F. Reardon. Stanford University. (2016)

decoratie pijl voor titel Big data in De Verdieping
Verdiepingsbijeenkomst 'Strategiebepaling (mede) op basis van big data’ 
Tijdens een bijeenkomst op 14 september 2017 gaan we dieper op de materie in. Klik hier voor meer informatie over deze bijeenkomst en aanmelding.

Sardes Special en thema-mails
In het najaar verschijnt een Sardes Special over Strategiebepaling in het onderwijs. Deze publicatie gaat in op verschillende aspecten van strategiebepaling, waaronder big-data analyse. Wilt u deze publicatie ontvangen, meldt u dan hier aan. U ontvangt in aanloop naar het verschijnen van de Sardes Special enkele informatieve mails over strategiebepaling voor schoolbestuurders.
decoratie pijl voor titel Volgende keer...
...nieuwkomers in het onderwijs

De instroom van nieuwkomers in Nederland is soms plotseling heel groot, en dan weer in rustiger vaarwater. Van maand tot maand is het lastig te voorspellen. Wat we na 30 jaar nieuwkomersonderwijs wel weten: onderwijs voor nieuwkomers blijft nodig, en vraagt dus om een structurele inbedding in het onderwijs. Hoe richt u uw onderwijsorganisatie hier duurzaam op in?
Bent u nog niet geabonneerd op deze serie thema-mails? Meldt u zich dan hier aan. U ontvangt dan ook onze volgende thema-mails over strategiebepaling in het onderwijs. Bovendien ontvangt u rond september onze Sardes Special “Strategie (mede) gebaseerd op Big Data”.

Wilt u deze thema-mails in het vervolg niet meer ontvangen, meldt u zich hier dan af.

Wilt u de oude thema-mails teruglezen, dan kan dat op onze website.

Sardes is een onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs, opvang en opvoeding. Wij willen de ontwikkelings­kansen van kinderen, jongeren en volwassenen vergroten. Sardes heeft geen winstoogmerk: wij investeren in innoverende onderwijsprojecten.

logo van Sardes
foto van een vrouw met een kind
leeg plaatje
Sardes
Postbus 2357
3500 GJ  Utrecht

(030) 232 62 00   symbool van telefoon
secretariaat@sardes.nl   symbool van e-mail
www.sardes.nl   symbool van internet
@SardesUtrecht   symbool van twitter
facebook.com/sardesBV   symbool van facebook
logo van cedeo-erkenning

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u in het verleden met Sardes heeft samengewerkt of interesse heeft getoond in ons werk. Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden. Is deze nieuwsbrief aan u doorgestuurd en wilt u deze vaker ontvangen? Dan kunt u zich hier aanmelden.