Pedagogisch-Educatief HandelingsOnderzoek (PEHO) in de kinderopvang

26 april 2018

 

De kinderopvang kan een grote(re) bijdrage leveren aan de brede ontwikkelingsstimulering en talentontwikkeling van (jonge) kinderen, mits de pedagogisch-educatieve kwaliteit op orde is.

Met deze bijeenkomst wordt een bijdrage geleverd aan het bevorderen van de transformatie van arbeidsmarktinstrument naar ontwikkelingsinstrument (kinderopvang als volwaardig pedagogisch-educatieve voorziening). Verder willen we met deze bijeenkomst bijdragen aan het hbo werk- en denkniveau van de kinderopvangsector (professionele beroepsstandaard). Bovendien geeft deze bijeenkomst voeding voor de inhoudelijke vormgeving van permanente educatie / duurzame professionalisering in de lerende (kinderopvang)organisatie. Tot slot willen we de liefde en het enthousiasme voor PEHO aanwakkeren, want doen van PEHO is spannend, interessant en leuk tegelijk.

 

Wat is PEHO?

PEHO is een professionaliseringsinstrument, waarbij zowel op individueel als op collectief niveau (teams) op interactieve en duurzame wijze wordt geleerd. PEHO is bij uitstek geschikt in de context van een lerende kinderopvangorganisatie. Samenwerking, participatie, onderzoek, leren en reflecteren en actie, gericht op het verbeteren van de pedagogisch-educatieve kwaliteit, vallen samen. PEHO levert kennis op over a) de pedagogisch-educatieve kwaliteit (knowledge for understanding) en levert kennis op over b) hoe het te verbeteren (knowledge for action).

PEHO is met en voor pedagogisch medewerkers en gaat niet over pedagogisch medewerkers. PEHO geeft medeonderzoekers, participanten en belanghebbenden een actieve rol en zet aan tot intentioneel professioneel handelen. PEHO kan worden uitgevoerd op het individuele niveau van beroepskrachten, het groeps-, locatie- en organisatieniveau.

 

Programma

In het eerste deel van deze bijeenkomst worden theorie en praktijk van (de empirische cyclus van) PEHO in de context van de lerende organisatie behandeld. In het tweede deel van de bijeenkomst gaan we aan de slag met het meegenomen vraagstuk m.b.t. de pedagogisch-educatieve kwaliteit.

PEHO in de kinderopvang is in deze training een systematisch-cyclische benadering om in samenwerking met anderen (‘co-creatie’) te komen tot een gewenste verbetering van de pedagogisch-educatieve kwaliteit. Object van studie is de pedagogisch-educatieve kwaliteit, in termen van aanbod, curriculum en competenties (kennis, vaardigheden en attitudes) van pedagogisch medewerkers.

 

Voorbereiding

Van de deelnemers wordt enige affiniteit met onderzoek in het algemeen en (participatief) actieonderzoek in het bijzonder gevraagd. Verder wordt gevraagd om een urgent en actueel vraagstuk t.a.v. de pedagogisch-educatieve beroepspraktijk mee te nemen dat leeft binnen de eigen organisatie of opvanglocatie en waar verbetering in gewenst wordt.

Denk aan: begeleide spelbegeleiding en-verrijking, boeiend activiteitenaanbod (binnen en/of buiten), brede ontwikkelingssimulering, 21ste-eeuwse vaardigheden, nieuwe media-educatie, educatieve kwaliteit, taal- en interactievaardigheden tussen pedagogisch medewerkers en kinderen, talige interacties tussen kinderen onderling, zelfregulatie, sustained shared thinking, kindparticipatie, burgerschapsvorming, extra ondersteuning voor kinderen met speciale behoeften, ouderbetrokkenheid (ontwikkelingsondersteunend gedrag in thuissituatie), samenwerking en afstemming tussen beroepskrachten, doorgaande ontwikkel- en leerlijn met het basisonderwijs, inclusieve kinderopvang.

Met dit vraagstuk gaan we tijdens de bijeenkomst in groepjes aan de slag. Deelnemers krijgen in de dialoog met anderen handvatten om dit pedagogisch-educatieve vraagstuk met behulp van PEHO op te lossen.

 

Resultaat

Deelnemers krijgen tijdens deze bijeenkomst inzicht in de (meer)waarde van het inzetten van PEHO bij het systematisch verbeteren van de pedagogisch-educatieve kwaliteit in de kinderopvang. Op deze manier wordt bijgedragen aan de eigen professionele ontwikkeling en het leervermogen van de eigen organisatie of opvanglocatie. Tijdens de bijeenkomst krijgen deelnemers inzicht in:
• de definitie, het doel en de functie, ethiek, toepassingsmogelijkheden, uitgangspunten, kenmerken, werkprocessen
   en kwaliteitscriteria van PEHO
• de ontwikkeling van een kritisch-reflecterende houding;
• het ontwerpen van een actieonderzoeksopzet;
• het selecteren en gebruiken van adequate (kwantitatieve en kwalitatieve) methoden en technieken
   voor de gegevensverzameling en analyse;
• de empirische cyclus / actiespiraal van (herhaaldelijk) opeenvolgende stappen / kernfasen
• de benodigde competenties (kennis, vaardigheden en attitudes) van de actieonderzoeker
• de (veelzijdige en soms lastige) rol (en taken) van de actieonderzoeker en de rol (en taken) van medeonderzoekers,
   participanten en/of belanghebbenden
• het integreren van wetenschap, beleid, professionele ontwikkeling en pedagogisch-educatieve praktijk;
• de eigen pedagogisch-educatieve praktijk en de invloed daarbinnen van professioneel handelen door individuen en teams;
• het vertalen van een ervaringsprobleem in een onderzoeksvraag;
• het waarderen, presenteren en rapporteren van en reflecteren op de bevindingen en het formuleren
   van aanbevelingen voor vervolgacties.

 

Voor wie

Deze bijeenkomst is bedoeld voor senior pedagogisch medewerkers, leidinggevenden, vve-/hbo-coaches, pedagogen en stafmedewerkers die werkzaam zijn in een kinderopvangorganisatie (hbo-niveau).

Aantal deelnemers: minimaal 8 en maximaal 15 deelnemers.


Aanmelding en kosten

De kosten voor deelname zijn € 149,- (vrij van btw). Aanmelden kan via de knop onderaan deze pagina. Na ontvangst van uw aanmelding zenden wij u een bevestiging en factuur.

Tot vier weken voor de start kunt u zonder kosten annuleren. Bij annulering binnen vier weken voor aanvang bent u de volledige deelnemersprijs verschuldigd. Bij verhindering heeft u het recht zich zonder kosten te laten vervangen, mits te voren aan de organisatie gemeld.

 

Datum en locatie

Donderdag 26 april 2018 van 13.00 tot 17.00 uur.
Sardes, Lange Viestraat 371, Utrecht.

Op verzoek kan deze studiebijeenkomst ook op locatie worden verzorgd (in company). Prijs op aanvraag.

 

Meer lezen

Nederlandstalig

Boonsta, M. en Jepma, IJ. (2016). Lerenderwijs. Samen werken aan de pedagogische kwaliteit in de kinderopvang. Gratis downloadbaar: https://www.stichtingbkk.nl/images/Boek_Lerenderwijs.pdf

Lieshout, F. van, Jacobs, G. & Cardiff, S. (2017). Actieonderzoek. Principes voor verandering in zorg en welzijn. Assen: Koninklijke Van Gorcum BV.

Migchelbrink, F. (2016). De kern van participatief actieonderzoek. Amsterdam: Uitgeverij SWP.

Ponte, P. (2012). Onderwijs en onderzoek van eigen makelij. Onderzoek met en door leraren. Den Haag: Boom Lemma uitgevers.

Engelstalig

Coghlan, D. & Brannick, T. (2014). Doing Action Research in Your Own Organization. Sage Publications Ltd.

Reason, P. & Bradbury, H. (2013). The SAGE Handbook of Action Research. Participative Inquiry and Practice. Sage Publications Ltd.

Kernbegrippen: kinderopvang, lerende organisatie & pedagogisch-educatieve kwaliteit

Aanmelden

Meer weten?