NOT Onderwijsacademie Kinderopvang voor pedagogisch medewerkers én leraren

11 december 2018

Kinderopvang en basisschool samen op weg naar doorlopende ontwikkelingslijn

Kinderopvang en onderwijs groeien naar elkaar toe, blijkt uit het programma van de NOT Onderwijsacademie Kinderopvang. Tijdens NOT 2019 is er veel aandacht voor de kennisuitwisseling en afstemming tussen opvang en onderwijs. Zo biedt onderzoeks- en adviesbureau Sardes NOT-bezoekers interessante presentaties en workshops op het snijvlak van kinderopvang en basisonderwijs. Van belang is continuïteit in de ontwikkeling van kinderen bij de overgang van voorschoolse opvang naar basisonderwijs, aldus Karin Hoogeveen van Sardes.

NOT 2019, het grootste onderwijsevent van Nederland, richt zich op professionals in de kinderopvang, het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs en vindt plaats van 22 tot en met 26 januari 2019 in de Jaarbeurs in Utrecht.

Dr. Karin Hoogeveen, onderzoeker en adviseur bij Sardes, juicht het toe dat kinderopvang prominent aan bod komt op de NOT. “Een doorgaande ontwikkelingslijn is voor kinderen belangrijk. Steeds meer scholen en kinderopvangorganisaties willen daarom investeren in intensievere samenwerking. Soms mondt dat uit in een integraal kindcentrum.” Hoogeveen constateert  dat continuïteit in de ontwikkeling van kinderen met name belangrijk is voor de groep kinderen die van huis uit minder kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Zij komen in aanmerking voor voor- en vroegschoolse educatie en die moet goed aansluiten op het onderwijs in groep 1. “We verwachten dat daarmee hun kansen worden vergroot”, stelt Hoogeveen.

Lees hier het hele interview met Karin.